holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó