francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
On peut voir avec... que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Les informations semblent suggérer que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
Les chiffres révèlent que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Plusieurs résultats notables furent...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
Une corrélation fut établie entre...et...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
Comme prévu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
Les statistiques montrent que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
Selon les statistiques...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
Statistiquement parlant...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó