eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
...estis pozitive korelaciita kun...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
Kiel antaŭdiris,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
La statistikoj montras, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
Laŭ la statistiko...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
Statistike parolante...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó