angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó