svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

A partir de... se puede observar que...
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como se puede ver en...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Los datos parecen sugerir que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La figuras revelan que...
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Con base en las figuras se puede notar que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Varios resultados relevantes fueron...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... fue asociado positivamente con...
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como se predijo...
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Las estadísticas muestran que...
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Según las estadísticas,...
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Desde el punto de vista estadístico...
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó