magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

A partir de... se puede observar que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como se puede ver en...
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
Los datos parecen sugerir que...
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La figuras revelan que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Con base en las figuras se puede notar que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Varios resultados relevantes fueron...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Los resultados del presente estudio demuestran que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... fue asociado positivamente con...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como se predijo...
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Las estadísticas muestran que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Según las estadísticas,...
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Desde el punto de vista estadístico...
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó