lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

A partir de... se puede observar que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como se puede ver en...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Los datos parecen sugerir que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
La figuras revelan que...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Con base en las figuras se puede notar que...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Varios resultados relevantes fueron...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... fue asociado positivamente con...
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como se predijo...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Las estadísticas muestran que...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Según las estadísticas,...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Desde el punto de vista estadístico...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó