finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

A partir de... se puede observar que...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como se puede ver en...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Los datos parecen sugerir que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
La figuras revelan que...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Con base en las figuras se puede notar que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Varios resultados relevantes fueron...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... fue asociado positivamente con...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como se predijo...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Las estadísticas muestran que...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Según las estadísticas,...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Desde el punto de vista estadístico...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó