finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Din faptul că...reiese...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
După cum putem observa din...,....
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Datele par să sugereze faptul că...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...a fost corelat pozitiv cu...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
După cum am anticipat,...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statisticile demonstrează faptul că...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Conform statisticilor...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Din punct de vedere statistic...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó