lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Pode ser visto de/do/da...que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como pode ser observado em/no/na...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Os dados sugerem que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
A figura revela que...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
De acordo com as figuras, é evidente que...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alguns números significativos foram...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Os resultados do presente estudo demostram que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...foi positivamente correlacionado com...
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como previsto,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

As estatísticas mostram que...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De acordo com as estatísticas...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Estatisticamente falando...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó