cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Pode ser visto de/do/da...que...
To může být vidět z..., že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Como pode ser observado em/no/na...
Jak je možno vidět z..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Os dados sugerem que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Nyers adatok leírásánál használatos
A figura revela que...
Čísla ukazují, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
De acordo com as figuras, é evidente que...
Z údajů je zřejmé, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alguns números significativos foram...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Os resultados do presente estudo demostram que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...foi positivamente correlacionado com...
...pozitivně koreloval(a) s...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Como previsto,...
Jak se dalo předpokládat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

As estatísticas mostram que...
Dané statistiky ukazují, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De acordo com as estatísticas...
Podle daných statistických údajů...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Estatisticamente falando...
Statisticky řečeno...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó