svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó