lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Dall'osservazione dei dati si registra...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Come si può osservare da...., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I dati sembrano suggerire che...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
I grafici rivelano che...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dal grafico si rende evidente che...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alcuni dati degni di nota sono...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... è direttamente proporzionale a...
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Come già annunciato...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistica mostra che...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Parlando in termini statistici...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó