holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Dall'osservazione dei dati si registra...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Come si può osservare da...., ...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I dati sembrano suggerire che...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I grafici rivelano che...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dal grafico si rende evidente che...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alcuni dati degni di nota sono...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... è direttamente proporzionale a...
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Come già annunciato...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistica mostra che...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Parlando in termini statistici...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó