cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Dall'osservazione dei dati si registra...
To může být vidět z..., že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Come si può osservare da...., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
I dati sembrano suggerire che...
Zdá se, že údaje naznačují...
Nyers adatok leírásánál használatos
I grafici rivelano che...
Čísla ukazují, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dal grafico si rende evidente che...
Z údajů je zřejmé, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Alcuni dati degni di nota sono...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Výsledky této studie ukazují, že...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... è direttamente proporzionale a...
...pozitivně koreloval(a) s...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Come già annunciato...
Jak se dalo předpokládat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistica mostra che...
Dané statistiky ukazují, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Podle daných statistických údajů...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Parlando in termini statistici...
Statisticky řečeno...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó