svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Wie ... zeigt, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Die Zahlen legen offen, dass...
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... korreliert positiv mit... .
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Wie prognostiziert, ...
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rein statistisch gesehen,...
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó