spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
A partir de... se puede observar que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
Como se puede ver en...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
Los datos parecen sugerir que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
La figuras revelan que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
Con base en las figuras se puede notar que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Varios resultados relevantes fueron...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
... fue asociado positivamente con...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como se predijo...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
Las estadísticas muestran que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
Según las estadísticas,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista estadístico...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó