román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó