olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó