koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
...에서 보다시피, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
예상 했던 데로, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
통계자료에 따르면...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
통계에 의하면,
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
통계적으로 말하면,
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó