japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
・・・・に見られるように、・・・・
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
・・・・という注目すべき結果になった。
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
予想通り、・・・・
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
・・・・ということをこの統計は示している。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
統計によると、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
統計的に見て、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó