görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Στατιστικά μιλώντας...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó