angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Patrząc na ... można zauważyć, że...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Jak można zauważyć na... , ...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane te zdają się sugerować, że...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Dane wykazują, że...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Z danych wynika, że...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Kilka godnych uwagi wyników...
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Według statystyk...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó