thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Nyers adatok leírásánál használatos
...에서 보다시피, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Nyers adatok leírásánál használatos
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Nyers adatok leírásánál használatos
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Nyers adatok leírásánál használatos
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Nyers adatok leírásánál használatos
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
예상 했던 데로, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

통계자료에 따르면...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계에 의하면,
ตามสถิติ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계적으로 말하면,
พูดอย่างสถิติ
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó