lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó