holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó