cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Nyers adatok leírásánál használatos
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Nyers adatok leírásánál használatos
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó