lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・に見られるように、・・・・
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータはおそらく・・・・を示している。
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
・・・・という注目すべき結果になった。
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
予想通り、・・・・
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
・・・・の発見はXの論点と一致している。
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

・・・・ということをこの統計は示している。
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計によると、・・・・
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計的に見て、・・・・
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó