török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó