orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
... хорошо сочеталось с ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Как мы и предполагали...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
Статистика показывает, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
Согласно статистике...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Статистиически...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó