német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Wie ... zeigt, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
... korreliert positiv mit... .
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Wie prognostiziert, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Rein statistisch gesehen,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó