magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó