kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó