japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
予想通り、・・・・
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
・・・・ということをこの統計は示している。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
統計によると、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
統計的に見て、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó