görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Στατιστικά μιλώντας...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó