finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó