dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
Det kan ses ud fra... at...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Figurerne afslører at...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
... var absolut korreleret med...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Som forudset,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
Statistikkerne viser at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
I følge statistikkerne...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Statistisk set...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó