cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Uit ... blijkt dat ...
To může být vidět z..., že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Zoals ... aantoont, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Nyers adatok leírásánál használatos
De cijfers onthullen dat ...
Čísla ukazují, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z údajů je zřejmé, že...
Nyers adatok leírásánál használatos
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... verhoudt zich positief tot ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Zoals voorspeld, ...
Jak se dalo předpokládat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

De statistieken tonen aan dat ...
Dané statistiky ukazují, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Volgens de statistieken ...
Podle daných statistických údajů...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistisch gezien ...
Statisticky řečeno...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó