magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

On peut voir avec... que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Comme il peut être vu avec..., ...
Amint látható ....
Nyers adatok leírásánál használatos
Les informations semblent suggérer que...
Az adatok alapján ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les chiffres révèlent que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Au regard des chiffres, il est clair que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Plusieurs résultats notables furent...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Les résultats de la présente étude démontrent que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Une corrélation fut établie entre...et...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Comme prévu, ...
Ahogy várható volt ....
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Les statistiques montrent que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Selon les statistiques...
A statisztikák szerint ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistiquement parlant...
Statisztikai szempontból ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó