lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

On peut voir avec... que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les informations semblent suggérer que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les chiffres révèlent que...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Plusieurs résultats notables furent...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Une corrélation fut établie entre...et...
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Comme prévu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Les statistiques montrent que...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Selon les statistiques...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistiquement parlant...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó