koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

On peut voir avec... que...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Comme il peut être vu avec..., ...
...에서 보다시피, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les informations semblent suggérer que...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Les chiffres révèlent que...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Au regard des chiffres, il est clair que...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Nyers adatok leírásánál használatos
Plusieurs résultats notables furent...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Les résultats de la présente étude démontrent que...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Une corrélation fut établie entre...et...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Comme prévu, ...
예상 했던 데로, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Les statistiques montrent que...
통계자료에 따르면...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Selon les statistiques...
통계에 의하면,
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Au regard des statistiques, on peut observer que...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistiquement parlant...
통계적으로 말하면,
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó