finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

On peut voir avec... que...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Comme il peut être vu avec..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les informations semblent suggérer que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Les chiffres révèlent que...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Au regard des chiffres, il est clair que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Plusieurs résultats notables furent...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Une corrélation fut établie entre...et...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Comme prévu, ...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Les statistiques montrent que...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Selon les statistiques...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistiquement parlant...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó