svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó