román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... on nähtävissä, että...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Aineisto viittaa siihen, että...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Luvut osoittavat, että...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Lukujen perusteella on selvää, että...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kuten ennustettu, ...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Tilastot näyttävät, että...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastojen mukaan...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastollisesti puhuen...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó