olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó