német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... on nähtävissä, että...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Wie ... zeigt, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aineisto viittaa siihen, että...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Luvut osoittavat, että...
Die Zahlen legen offen, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Lukujen perusteella on selvää, että...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Nyers adatok leírásánál használatos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... korreliert positiv mit... .
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kuten ennustettu, ...
Wie prognostiziert, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Tilastot näyttävät, että...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastojen mukaan...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastollisesti puhuen...
Rein statistisch gesehen,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó