holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

... on nähtävissä, että...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Aineisto viittaa siihen, että...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Luvut osoittavat, että...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Lukujen perusteella on selvää, että...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kuten ennustettu, ...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Tilastot näyttävät, että...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastojen mukaan...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tilastollisesti puhuen...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó