svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó