lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Dane te zdają się sugerować, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Dane wykazują, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z danych wynika, że...
Nyers adatok leírásánál használatos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Kilka godnych uwagi wyników...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...estis pozitive korelaciita kun...
...był dodatnio skorelowany z...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kiel antaŭdiris,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistikoj montras, ke...
Statystyki pokazują, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Laŭ la statistiko...
Według statystyk...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistike parolante...
Statystycznie rzecz biorąc...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó