finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Ĝi povas esti vidita de... tio...
... on nähtävissä, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Aineisto viittaa siihen, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
La ciferoj malkaŝas, ke...
Luvut osoittavat, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Nyers adatok leírásánál használatos
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...estis pozitive korelaciita kun...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Kiel antaŭdiris,...
Kuten ennustettu, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

La statistikoj montras, ke...
Tilastot näyttävät, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Laŭ la statistiko...
Tilastojen mukaan...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Statistike parolante...
Tilastollisesti puhuen...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó